Obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.kralovstvikraloven.cz (dále jen „web“), právě čtete všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb a produktů projektu Království Královen. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před vlastní objednávkou vybrané služby/produktu, kdy zaškrtáváte také políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem, věnujte jim tedy prosím náležitou pozornost.

VOP vs. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Samotný nákup produktů/služeb, členství v klubu, užívání aplikace, vstupenky na akce a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup členství v klubu Království Královen probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávající a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na mém webu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

I. OD KOHO NAKUPUJETE?

Tvůrcem projektu KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN a stejnojmenné aplikace je:

Kristýna Pekárková

Pod Hájkem 6, 62100, Brno, Česká Republika

Telefon: 605276467

IČ: 02579367

Číslo bankovního účtu: 2336105016/3030

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

II. K ČEMU A KE KOMU SE TYTO VOP VZTAHUJÍ?

KDO JE KUPUJÍCÍ a SPOTŘEBITEL?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webu s Prodávající uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi on-line produktů (členství v klubu) se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu. Jako Kupujícího v dalším textu označujeme i klienta, který přes web objednává vzdělávací akci a uzavře s Prodávající Smlouvu o poskytování služeb.

Kupující, který si koupí členství v klubu nebo objedná vzdělávací akci, může být spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), ale i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme web. Náklady spojené s použitím komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

V APLIKACI KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN: Aplikaci Království Královen zašťituje zahraniční firma a proto nákup členství v klubu (a získání tak plného přístupu k obsahu aplikace a mnoho jiného) přímo v aplikaci je možný pouze v USD či EUR. Přímo v aplikaci, k níž se dostanete ZDE>>, je možnost vybrat pouze měsíční členství v klubu Království Královen v hodnotě 33 USD. Platba je možná přímo v aplikaci platební kartou. Přístup do aplikace je okamžitý po uhrazení, s opakující se měsíční platbou. Částka se strhává sama. Platby můžete zastavit přímo v aplikaci.

Doporučujeme zakoupit členství v klubu na webu v CZK!

NA WEBU: Jako Kupující objednáváte členství v klubu Království Královen přes web, tj. skrze objednávkový formulář na dané webové stránce. Stejně tak můžete objednat také vzdělávací akce.

Členství v klubu Království Královen zahrnuje 2 možnosti:

1) členství pro uživatelky,

2) členství pro tvůrkyně.

Členství pro uživatelky opravňuje plné užívání aplikace Království Královen včetně všech doplňujících služeb uvedených na webu a v aplikaci Království Královen. Členství pro tvůrkyně opravňuje ke spoluvytváření obsahu aplikace a celého projektu včetně propagace vlastních služeb a podnikání. Členství pro tvůrkyně zahrnuje také plné členství pro uživatelky po celou dobu členství jako tvůrkyně, pokud je dodržena podmínka vytvoření kvalitního kurzu pro aplikaci Království Královen do 2 měsíců od zaplacení členského poplatku tvůrkyně. Pokud tato podmínka není dodržena, členství tvůrkyně (a plný přístup do aplikace) zaniká bez možnosti navrácení členského poplatku. 

POPIS ČLENSTVÍ V KLUBU A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webu naleznete podrobný popis nabízených on-line programů, členství v klubu, způsoby užívání aplikace a popis vzdělávacích akcí - jejich délka, obsah a také informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, spolu s referencemi klientů a uživatelů. Prezentace uvedená na webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

OBJEDNÁNÍ: Pro objednání přes web slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu). Při objednávce na firmu i údaje o firmě (IČO, DIČ). Pokud již není přímo ve formuláři uvedeno, vyplníte také, kterou službu (případně v jakém termínu) objednáváte a vyberete způsob úhrady. Pokud je umožněn také prodej mimo ČR a je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
Před odesláním objednávky vám je umožněno kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webu vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. V případě online programů je přílohou mailu i faktura. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webu, není-li výslovně uvedeno jinak (například uhrazena celá částka).
Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem zaslaným na mou elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.
V případě pochybností na mé straně vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
Objednávat produkty a služby Království Královen možné přes webové rozhraní a v budoucnu také přímo v aplikaci Království Královen. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky serveru, připojení k internetové síti apod.

IV. CENA A MOŽNOSTI ÚHRADY

CENA ČLENSTVÍ V KLUBU KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ je uvedena na webu/v aplikaci a je platná po celou dobu, kdy je na webu. (U exkluzivních online programů je cena sdělena během poznávacího hovoru se zájemcem, tj. na vyžádání.) Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním těchto mých služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webu uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).
Sjednanou cenou je cena uvedená u online kurzu, programů, individuálního setkání nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt, online kurz či službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám své služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet uvedený v záhlaví těchto VOP. Zároveň pokyny k platbě (produktů, online kurzu, programu, rezervační zálohy za vzdělávací akci, ceny akce) obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována. Doplatek kurzovného je možné uhradit v hotovosti v den a na místě konání akce.

Lze taky zvolit platbu kartou. V některých případech pouze platbu kartou.

Platba kartou:  Poskytovatelem je společnost ComGate Payments, a.s.  V objednávkovém formuláři zvolíte možnost platbu kartou a budete po odeslání objednávky přesměrováni na platební bránu. V případě reklamace nebo dotazů k platbě kartou kontaktujte přímo poskytovatele:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

SPLATNOST CENY: Při nákupu přes web je cena členství v klubu, a rezervační záloha pro vzdělávací akci je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Je-li vystavena faktura, je datum splatnosti uvedené na ní.
Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit kupujícímu úhradu formou splátkového kalendáře.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. ZPŮSOB DODÁNÍ - ČLENSTVÍ V KLUBU KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN nebo VZDĚLÁVACÍ AKCE
A. Dodací a storno podmínky aplikace:
ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi členství klubu pro uživatelky vám přijdou přihlašovací údaje do aplikace na váš email po zaplacen. Při koupi členství pro zakládající tvůrkyně získáte přihlašovací údaje do aplikace na váš email po zaplacení.

DODACÍ LHŮTA: Členství v aplikaci, tj. plný přístup k obsahu aplikace, bude aktivované do 24h od přípsání platby na bankovní účet. Kdyby se tak nestalo, prosím napište sms (běžný tarif vašeho operátora) s vaší emailovou adresou na 605276467, děkuji.

FUNKČNOST OBSAHU: Digitální obsah (aplikace Království Královen) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu html a také funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti vašeho vybavení či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Přihlašovací údaje do aplikace jsou nepřenosné, na konkrétní emailovou adresu.

TRVÁNÍ PŘÍSTUPU: Aktuálně nejsou k dispozici automatické opakované platby, pokud platíte v CZK. Takže při měsíčním/6 měsíčním/12 měsíčním členství se vám po uplynutí doby (1 měsíc/6 měsíců/12 měsíců) uzavře do aplikace přístup. Svůj přístup můžete znovu obnovit vyplněním objednávkového formuláře. Proto doporučujeme členství minimálně na 6 měsíců. 

Přímo v aplikaci je k dispozici členství pouze měsíční za 33USD, toto členství se však automaticky prodlužuje, pokud ho přímo v aplikaci nezrušíte.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:
ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas (ale ne délku) jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávající tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávající. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.
MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vzdělávací akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.
MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.
STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili rezervační zálohu a zrušíte účast nejpozději 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude Vám vrácena v celé výši. V případě zrušení účasti v době kratší, je rezervační záloha nevratná.

VI. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

MOJE ODPOVĚDNOST. Obsah v aplikaci Království Královen i vzdělávací akce jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností jedinečných žen podnikatelek a jejich zkušeností, znalostí a experízy. Získáte inspiraci, návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakých konkrétních výsledků dosáhnete. Kupující je zcela zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě a za případné škody způsobené sobě svým neuváženým či jiným chováním. Služby nenahrazují lékařskou péči či psychoterapeutickou pomoc, nejedná se o zdravotní služby.
AUTORSKÁ PRÁVA. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení členství v klubu Království Královen obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu v aplikaci Království Královen, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

APLIKACE KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.
VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).
V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny nebo dílčí úhrady (splátky) ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@kralovstvikraloven.cz
JÁ, Kristýna Pekárková - tvůrkyně projektu KRÁLOVSTVÍ KRÁLOVEN, podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
Pokud mezi Prodávající a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Objednávku nelze odeslat před tím aniž byste potvrdili, že jste si tyto VOP přečetli a souhlasíte s nimi.

Tyto VOP jsou účinné od 20. 10. 2022.